Facility Management Committee

member Dr. Kaushik Banerjee, Chairman , SAIF

E - mail: Kaushik.Banerjee@icar.gov.in

Phone: 020-26956091
member Dr. Anuradha Upadhyay , Member , SAIF

E - mail: Anuradha.Upadhyay@icar.gov.in

Phone: 020-29656070
member Dr. S.K.Holkar, Member , SAIF

E - mail: somnath.kadappa@icar.gov.in

Phone: 91-20-26956032
member Dr. A.K. Sharma, Member , SAIF

E - mail: Ajay.Sharma1@icar.gov.in

Phone: 020-26956065
member Dr. Ahammed Shabeer T.P. , Member , SAIF

E - mail: Ahammed.Thekkumpurath@icar.gov.in

Phone: 91-20-26956091
member Ms. Sharmistha Naik, Member Secretary , SAIF

E - mail: naiksharmistha@gmail.com

Phone: 91-20-26956055