Newspaper Clippings

 1. Pudhari,Solapur-04.05.2022
 2. Lokamat - 04.05.2022
 3. Sakal Agrowon - 04.05.2022
 4. Surajya,Solapur-04.05.2022
 5. Sakal Agrowon - 28.04.2022
 6. Headline Network ,2022
 7. Sakal Agrowon, Pune Thursday, 14th April 2022
 8. Sakal Agrowon, Pune Monday, 21st March 2022
 9. Sakal Agrowon, Pune Friday, 4th March 2022
 10. Navbharat news network, October 2021
 11. Sakal Agrowon, Pune Wednesday, 20th October 2020
 12. Navbharat news network, 1st September 2020
 13. Lokmat, Pune Saturday, 15th February 2020
 14. Sakal Agrowon, Pune Friday, 14th February 2020
 15. Rihlipui, Chapphai Thursday, 6th February 2020
 16. Sakal Agrowon, Pune Wednesday, 5th February 2020